W roku szkolnym 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu pozyskało fundusze z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Za pozyskane środki zakupiono: laptop HP, tablicę interaktywna MyBoard SILVER, projektor ultrakrótkoogniskowy oraz głośniki SILVER za łączną kwotę 17500,00 zł brutto.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii.

W ramach programu, szkoła zobowiązana była do zrealizowania następujących zadań:

– wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole,

– powołania zespołu samokształceniowego, który wspierał dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK,

– wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu,

– uczestniczenia co najmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu,

– uczestniczenia co najmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

· udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach sieci współpracy nauczycieli,

· zorganizowania w szkole w ramach uczestnictwa w sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

· dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

– przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie,

– wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu,

– udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Scenariusze lekcji

biologiaj. angielskimatematykageografiamatematykageografia