XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej staszicradom.pl

Data publikacji strony internetowej szkoły: 15.07.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony szkoły: 12.06.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • czytnik tekstu
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podwyższony kontrast
 • wirtualna klawiatura
 • podświetlane linki
 • podkreślone linki
 • opisy obrazków
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szarości
 • zmiana kolorów tła
 • zmiana kursorów

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Możliwość poruszania się bez użycia myszki. Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Osoby nie korzystające z myszki mogą swobodnie poruszać się po stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 10.06.2022 r.

Kontakt i informacje zwrotne:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat szkoły

E-mail: 11lo@staszic.radom.pl

Telefon: 48 364-08-54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i wnioski

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

Adres: 11 listopada 27
26-600 Radom

E-mail: 11lo@staszic.radom.pl

Telefon: 48 364-08-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi wejście znajdujące się od strony ul. 11 Listopada 27. Z wejścia  
w stronę budynku prowadzą 4 stopnie schodowe oraz podjazd z barierkami. 

Na teren szkoły można wjechać dwiema bramami  wjazdowymi. Bramy otwierane są przez pracownika szkoły o godz. 6.00 rano i zamykane o godz. 22.00 wieczorem. Pracownicy  
i interesanci wjeżdżają na parking szkolny pierwszą  bramą od strony skrzyżowania z ul. Chrobrego. Druga brama wjazdowa na teren szkoły przeznaczona jest dla wjazdu busa dowożącego niepełnosprawnych uczniów pod wejście główne (A) oraz  dla rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożących ich na lekcje. Bramą tą możliwy jest też dojazd karetki pogotowia ratunkowego i innych służb ratowniczych pod wejście główne i na boisko szkole.  

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia.  
Wejście główne (A) przeznaczone jest dla pracowników, uczniów, rodziców i petentów. Wejście to jest zadaszone, posiada drzwi  przeszklone. Do wejścia  prowadzą 2 stopnie schodowe oraz podjazd z poręczą, umożliwiający dojazd wózkiem.

Do wejścia B od strony placu apelowego prowadzą 3 stopnie schodowe.  

Wejściem C od strony łącznika z salą gimnastyczną i rehabilitacyjną możliwy jest wjazd wózkiem – wejście znajduje się na poziomie „0”. Od wejścia C można się przemieścić do części z salami lekcyjnymi i windą podjazdem dla wózków z barierką. 
Wejście D, do którego prowadzi brama druga, wykorzystywane jest przez dozorców i konserwatora.  

Wszystkie wejścia wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne. 

Do budynku i większości jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet medyczny i biblioteka znajdują się na parterze po prawej  stronie od wejścia głównego.   

Do osoby z niepełnosprawnością, przybywającej do szkoły zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie piętra, ponieważ szkoła posiada windę. 

Toalety na I piętrze budynku szkoły oraz przy sali gimnastycznej  dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.   

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku szkoły  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”. 

Nad wejściami  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacji głosowej udziela pracownik szkoły dyżurujący przy wejściu głównym.